Identification

La Genèse

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. ...
Chapitre 2 1. Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor. ...
Chapitre 3 1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: "Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: "Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?" ...
Chapitre 4 1. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată, şi a născut pe Cain. Şi a zis: "Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!" ...
Chapitre 5 1. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. ...
Chapitre 6 1. Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului, şi li s-au născut fete, ...
Chapitre 7 1. Domnul a zis lui Noe: "Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. ...
Chapitre 8 1. Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie; şi Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, şi apele s-au potolit. ...
Chapitre 9 1. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi, şi le-a zis: "Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi pământul. ...
Chapitre 10 1. Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s-au născut fii. ...
Chapitre 11 1. Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. ...
Chapitre 12 1. Domnul zisese lui Avram: "Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. ...
Chapitre 13 1. Avram s-a suit din Egipt în ţara de la miazăzi, el, nevasta sa, şi tot ce avea, împreună cu Lot. ...
Chapitre 14 1. Pe vremea lui Amrafel, împăratul Şinearului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, şi lui Tideal, împăratul Goiimului, ...
Chapitre 15 1. După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie, şi a zis: "Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău, şi răsplata ta cea foarte mare." ...
Chapitre 16 1. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. ...
Chapitre 17 1. Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S-a arătat, şi i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană. ...
Chapitre 18 1. Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avraam şedea la uşa cortului, în timpul zădufului zilei. ...
Chapitre 19 1. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte, şi s-a plecat până la pământ. ...
Chapitre 20 1. Avraam a plecat de acolo în ţara de miazăzi, s-a aşezat între Cades şi Şur, şi a locuit ca străin în Gherar. ...
Chapitre 21 1. Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise. ...
Chapitre 22 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam, şi i-a zis: "Avraame!" "Iată-mă", a răspuns el. ...
Chapitre 23 1. Viaţa Sarei a fost de o sută douăzeci şi şapte de ani: aceştia sunt anii vieţii Sarei. ...
Chapitre 24 1. Avraam era bătrân, înaintat în vârstă; şi Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru. ...
Chapitre 25 1. Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura. ...
Chapitre 26 1. În ţară a venit o foamete, afară de foametea dintâi, care fusese pe vremea lui Avraam. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul Filistenilor, la Gherar. ...
Chapitre 27 1. Isaac îmbătrânise, şi ochii îi slăbiseră, aşa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, şi i-a zis: "Fiule!" "Iată-mă", i-a răspuns el. ...
Chapitre 28 1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat, şi i-a dat porunca aceasta: "Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan. ...
Chapitre 29 1. Iacov a pornit la drum, şi s-a dus în ţara celor ce locuiesc la Răsărit. ...
Chapitre 30 1. Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pizmuit pe sora sa, şi a zis lui Iacov: "Dă-mi copii, ori mor!" ...
Chapitre 31 1. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau: "Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru, şi cu averea tatălui nostru şi-a agonisit el toată bogăţia aceasta." ...
Chapitre 32 1. Iacov şi-a văzut de drum; şi l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. ...
Chapitre 33 1. Iacov a ridicat ochii, şi s-a uitat; şi iată că Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela, şi cele două roabe. ...
Chapitre 34 1. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieşit să vadă pe fetele ţării. ...
Chapitre 35 1. Dumnezeu a zis lui Iacov: "Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo, şi ridică acolo un altar Dumnezeului, care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau." ...
Chapitre 36 1. Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom. ...
Chapitre 37 1. Iacov a locuit în ţara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. ...
Chapitre 38 1. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi, şi a tras la un om din Adulam, numit Hira. ...
Chapitre 39 1. Iosif a fost dus în Egipt; şi Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un Egiptean, l-a cumpărat de la Ismaeliţii care-l aduseseră acolo. ...
Chapitre 40 1. După câtăva vreme, s-a întâmplat că paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. ...
Chapitre 41 1. După doi ani, Faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu (Nil). ...
Chapitre 42 1. Când a auzit Iacov că este grâu în Egipt, a zis fiilor săi: "Pentru ce staţi şi vă uitaţi unii la alţii?" ...
Chapitre 43 1. Foametea bântuia greu în ţară. ...
Chapitre 44 1. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui: "Umple cu merinde sacii oamenilor acestora, cât vor putea să ducă, şi pune argintul fiecăruia la gura sacului său. ...
Chapitre 45 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce-l înconjurau. Şi a strigat: "Scoateţi afară pe toată lumea." Şi n-a mai rămas nimeni cu Iosif, când s-a făcut cunoscut fraţilor săi. ...
Chapitre 46 1. Israel a plecat, cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Şeba, şi a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. ...
Chapitre 47 1. Iosif s-a dus să înştiinţeze pe Faraon, şi i-a spus: "Fraţii mei şi tatăl meu au sosit din ţara Canaan, cu oile şi boii, şi cu tot avutul lor; şi sunt în ţinutul Gosen." ...
Chapitre 48 1. După aceea, au venit şi au spus lui Iosif: "Tatăl tău este bolnav." Şi Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase şi Efraim. ...
Chapitre 49 1. Iacov a chemat pe fiii săi, şi a zis: "Strângeţi-vă, şi vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. ...
Chapitre 50 1. Iosif s-a aruncat pe faţa tatălui său, l-a plâns, şi l-a sărutat. ...
Sommaire Retour