Identification

1er livre des Chroniques

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Adam, Set, Enoş, ...
Chapitre 2 1. Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, ...
Chapitre 3 1. Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: Întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel; ...
Chapitre 4 1. Fiii lui Iuda: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal. ...
Chapitre 5 1. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel. - Căci el era întâiul născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuşi Iosif n-a fost scris în spiţele de neam ca întâi născut. ...
Chapitre 6 1. Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari. ...
Chapitre 7 1. Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron, patru. ...
Chapitre 8 1. Beniamin a născut pe Bela, întâiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea, ...
Chapitre 9 1. Tot Israelul este scris în spiţele de neam şi trecut în cartea împăraţilor lui Israel. Şi Iuda a fost luat rob în Babilon, din pricina fărădelegilor lui. ...
Chapitre 10 1. Filistenii s-au luptat cu Israel, şi oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea Filistenilor şi au căzut morţi pe muntele Ghilboa. ...
Chapitre 11 1. Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: "Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta. ...
Chapitre 12 1. Iată cei ce s-au dus la David la Ţiclag, pe când se ţinea el departe de faţa lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului. ...
Chapitre 13 1. David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi mai marii. ...
Chapitre 14 1. Hiram, împăratul Tirului, a trimis soli lui David, şi lemn de cedru şi cioplitori de piatră şi tâmplari, să-i zidească o casă. ...
Chapitre 15 1. David şi-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu, şi a ridicat un cort pentru el. ...
Chapitre 16 1. După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el, şi au adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot şi jertfe de mulţumiri. ...
Chapitre 17 1. Pe când locuia David în casa lui, a zis proorocului Natan: "Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru, şi chivotul legământului Domnului este într-un cort." ...
Chapitre 18 1. După aceea, David a bătut pe Filisteni şi i-a smerit, şi a luat din mâna Filistenilor Gatul şi satele lui. ...
Chapitre 19 1. După aceea, Nahaş, împăratul fiilor lui Amon, a murit, şi în locul lui a domnit fiul său. ...
Chapitre 20 1. În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, Ioab a pornit, în fruntea unei puternice oştiri, să pustiiască ţara fiilor lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba şi a nimicit-o. ...
Chapitre 21 1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel, şi a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israel. ...
Chapitre 22 1. Şi David a zis: "Aici să fie Casa Domnului Dumnezeu, şi aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel." ...
Chapitre 23 1. David, fiind bătrân şi sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon împărat peste Israel. ...
Chapitre 24 1. Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar. ...
Chapitre 25 1. David şi căpeteniile oştirii au pus de o parte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, care proroceau întovărăşiţi de harfă, de alăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. ...
Chapitre 26 1. Iată cetele uşierilor. Din Coreiţi: Meşelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. ...
Chapitre 27 1. Aceştia sunt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi peste sute, şi slujbaşi în slujba împăratului pentru tot ce privea şirul cetelor, sosirea şi plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci şi patru de mii de oameni. ...
Chapitre 28 1. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile seminţiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile şi turmele împăratului şi ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji şi pe toţi voinicii. ...
Chapitre 29 1. Împăratul David a zis întregii adunări: "Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr şi plăpând, şi lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. ...
Sommaire Retour