Identification

Le livre d'Esdras

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul Perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta în toată împărăţia lui: ...
Chapitre 2 1. Iată oamenii din ţară, care s-au întors din robie, şi anume aceia pe care îi luase Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la Babilon, şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui. ...
Chapitre 3 1. Când a venit luna a şaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. ...
Chapitre 4 1. Vrăjmaşii lui Iuda şi Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un Templu Domnului, Dumnezeului lui Israel. ...
Chapitre 5 1. Proorocii: Hagai, proorocul, şi Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit Iudeilor care erau în Iuda şi la Ierusalim, în Numele Dumnezeului lui Israel. ...
Chapitre 6 1. Atunci împăratul Dariu a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor unde se puneau vistieriile în Babilon. ...
Chapitre 7 1. După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul Perşilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, ...
Chapitre 8 1. Iată capii de familii şi spiţele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. ...
Chapitre 9 1. După ce s-a sfârşit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine, şi au zis: "Poporul lui Israel, preoţii şi Leviţii nu s-au despărţit de popoarele acestor ţări, şi au făcut urâciunile lor, ale Canaaniţilor, Hetiţilor, Fereziţilor, Iebusiţilor, Amoniţilor, Moabiţilor, Egiptenilor şi Amoriţilor. ...
Chapitre 10 1. Pe când sta Ezra, plângând şi cu faţa la pământ înaintea Casei lui Dumnezeu, şi făcea această rugăciune şi mărturisire, se strânsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii, şi poporul vărsa multe lacrimi. ...
Sommaire Retour