Identification

Esaie

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda şi Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţii lui Iuda. ...
Chapitre 2 1. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, asupra lui Iuda şi asupra Ierusalimului. ...
Chapitre 3 1. Domnul, Dumnezeul oştirilor, va lua din Ierusalim şi din Iuda orice sprijin şi orice mijloc de trai, orice izvor de pâine, şi orice izvor de apă, ...
Chapitre 4 1. Şapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat, şi vor zice: "Vom mânca pâinea noastră înşine, şi ne vom îmbrăca în hainele noastre înşine; numai fă-ne să-ţi purtăm numele, şi ia ocara de peste noi!" ...
Chapitre 5 1. Voi cânta Preaiubitului meu, cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte mănoasă. ...
Chapitre 6 1. În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. ...
Chapitre 7 1. S-a întâmplat, pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Reţin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată; dar n-a putut să-l bată. ...
Chapitre 8 1. Domnul mi-a zis: "Ia o tablă mare, şi scrie pe ea, aşa ca să se înţeleagă: ,Grăbeşte-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii." ...
Chapitre 9 1. Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor. ...
Chapitre 10 1. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite, şi de cei ce scriu porunci nedrepte, ...
Chapitre 11 1. Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. ...
Chapitre 12 1. În ziua aceea vei zice: "Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit şi m-ai mângâiat!" ...
Chapitre 13 1. Prorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ. ...
Chapitre 14 1. Căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăşi pe Israel, şi-i va aduce iarăşi la odihnă în ţara lor; străinii se vor alipi de ei, şi se vor uni cu casa lui Iacov. ...
Chapitre 15 1. Prorocie împotriva Moabului. Chiar în noaptea când este pustiit, Ar-Moabul este nimicit! Chiar în noaptea când este pustiit, Chir-Moabul este nimicit!... ...
Chapitre 16 1. Trimiteţi miei cârmuitorului ţării, trimiteţi-i din Sela, prin pustie, la muntele fiicei Sionului! ...
Chapitre 17 1. Prorocie împotriva Damascului: "Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături; ...
Chapitre 18 1. Vai de tine, ţară, în care răsună zângănit de arme, şi care eşti dincolo de râurile Etiopiei! ...
Chapitre 19 1. Prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călăreşte pe un nor repede şi vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui, şi li se îndoaie inima Egiptenilor în ei. ...
Chapitre 20 1. În anul când a venit Tartan la Asdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Asdodul, şi l-a luat, ...
Chapitre 21 1. Prorocie asupra pustiei mării. Cum înaintează vijelia de la miazăzi, aşa vine el din pustie, din ţara înfricoşată. ...
Chapitre 22 1. Prorocie asupra văii vedeniilor. "Ce este de vă suiţi cu toţii pe acoperişuri, ...
Chapitre 23 1. Prorocie împotriva Tirului. "Bociţi-vă, corăbii din Tarsis! Căci Tirul a fost nimicit: nu mai are nici case, nici intrare! Din ţara Chitim le-a venit vestea aceasta." ...
Chapitre 24 1. Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii; ...
Chapitre 25 1. "Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie. ...
Chapitre 26 1. În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: "Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură. ...
Chapitre 27 1. În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia Lui cea aspră, mare şi tare, Leviatanul, Babilonul, şarpele fugar (Asur); şi Leviatanul, şarpele inelat (Babel); şi va ucide balaurul de lângă mare (Egiptul). ...
Chapitre 28 1. Vai de cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim, de floarea veştejită, care este strălucirea podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată! ...
Chapitre 29 1. Vai de Ariel (Leul lui Dumnezeu); de Ariel! Cetatea în care a tăbărât David! "Adăugaţi an la an, şi lăsaţi sărbătorile să-şi facă ocolul lor. ...
Chapitre 30 1. "Vai, - zice Domnul - de copiii răzvrătiţi, care iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu, şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat! ...
Chapitre 31 1. Vai de cei ce se pogoară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai şi se încred în mulţimea carelor şi în puterea călăreţilor, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel, şi nu caută pe Domnul! ...
Chapitre 32 1. "Atunci împăratul va împărăţi cu dreptate, şi voievozii vor cârmui cu nepărtinire. ...
Chapitre 33 1. "Vai de tine, pustiitorule, care totuşi n-ai fost pustiit; care jefuieşti, şi n-ai fost jefuit încă! După ce vei sfârşi de pustiit, vei fi pustiit şi tu, după ce vei isprăvi de jefuit, vei fi jefuit şi tu." ...
Chapitre 34 1. Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte!" S-asculte pământul, el şi ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei! ...
Chapitre 35 1. Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli, şi va înflori ca trandafirul; ...
Chapitre 36 1. În al patrusprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite ale lui Iuda şi le-a luat. ...
Chapitre 37 1. Când a auzit împăratul Ezechia cuvintele acestea, şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac, şi s-a dus în Casa Domnului. ...
Chapitre 38 1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: "Aşa vorbeşte Domnul: ,Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi." ...
Chapitre 39 1. În acelaşi timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala şi însănătoşirea lui. ...
Chapitre 40 1. "Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. ...
Chapitre 41 1. "Tăceţi, ostroave, şi ascultaţi-Mă! Să-şi învioreze popoarele puterea, să înainteze, şi să vorbească! Să ne apropiem şi să ne judecăm împreună. ...
Chapitre 42 1. "Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. ...
Chapitre 43 1. "Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele!" Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu." ...
Chapitre 44 1. "Ascultă acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am ales!" ...
Chapitre 45 1. "Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cir, pe care-l ţine de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui, şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai închidă: ...
Chapitre 46 1. "Bel se prăbuşeşte, Nebo cade; idolii lor sunt puşi pe vite şi dobitoace; idolii pe care-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită! ...
Chapitre 47 1. "Pogoară-te şi şezi în ţărână, fecioară, fiica Babilonului; şezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica Haldeilor; căci nu te vor mai numi subţirică şi plăcută. ...
Chapitre 48 1. "Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel, şi care aţi ieşit din apele lui Iuda; voi, care aţi jurat pe Numele Domnului, şi care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire! ...
Chapitre 49 1. "Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei şi M-a numit de la ieşirea din pântecele mamei. ...
Chapitre 50 1. "Aşa vorbeşte Domnul: ,Unde este cartea de despărţire, prin care am izgonit pe mama voastră? Sau, căruia dintre cei ce M-au împrumutat v-am vândut? Vedeţi, din pricina fărădelegilor voastre aţi fost vânduţi, şi din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. ...
Chapitre 51 1. "Ascultaţi-Mă, voi, care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost scoşi. ...
Chapitre 52 1. "Trezeşte-te, trezeşte-te! îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă! Căci nu va mai intra în tine nici un om netăiat împrejur sau necurat. ...
Chapitre 53 1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? ...
Chapitre 54 1. "Bucură-te, stearpo, care nu mai naşti! Izbucneşte în strigăte de bucurie şi veselie, tu care nu mai ai durerile naşterii! Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulţi decât fiii celei măritate, zice Domnul." ...
Chapitre 55 1. "Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! ...
Chapitre 56 1. "Aşa vorbeşte Domnul: ,Păziţi ce este drept, şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate. ...
Chapitre 57 1. Piere cel neprihănit, şi nimănui nu-i pasă; se duc oamenii de bine şi nimeni nu ia aminte că din pricina răutăţii este luat cel neprihănit. ...
Chapitre 58 1. "Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei! ...
Chapitre 59 1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ...
Chapitre 60 1. "Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. ...
Chapitre 61 1. "Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; ...
Chapitre 62 1. "De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie, care s-aprinde. ...
Chapitre 63 1. "Cine este acesta, care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în haine strălucitoare, şi calcă mândru, în plinătatea puterii Lui? - ,Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, şi am putere să izbăvesc!" - ...
Chapitre 64 1. "O! de ai despica cerurile, şi Te-ai pogorî, s-ar topi munţii înaintea Ta, ...
Chapitre 65 1. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau; am zis: "Iată-Mă, iată-Mă!" către un neam, care nu chema Numele Meu. ...
Chapitre 66 1. "Aşa vorbeşte Domnul: ,Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce casă aţi putea voi să-Mi zidiţi, şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă? ...
Sommaire Retour