Identification

Jérémie

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot, din ţara lui Beniamin. ...
Chapitre 2 1. "Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 3 1. "El zice: ,Când se desparte un bărbat de nevasta sa, pe care o părăseşte, şi ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar şi ţara aceea spurcată? şi tu, ai curvit cu mulţi ibovnici, şi să te întorci iarăşi la Mine? - zice Domnul." - ...
Chapitre 4 1. "Israele, de te vei întoarce, dacă te vei întoarce la Mine, zice Domnul, dacă vei scoate urâciunile tale dinaintea Mea, nu vei mai rătăci. ...
Chapitre 5 1. "Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi şi căutaţi în pieţe, dacă se găseşte un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul. ...
Chapitre 6 1. ,Fugiţi, copii ai lui Beniamin, fugiţi din mijlocul Ierusalimului, sunaţi din trâmbiţă la Tecoa, ridicaţi un semn la Bet-Hacherem! Căci de la miază-noapte se vede venind o nenorocire şi un mare prăpăd. ...
Chapitre 7 1. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului: ...
Chapitre 8 1. "În vremea aceea, zice Domnul, se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda, oasele căpeteniilor lui, oasele preoţilor, oasele proorocilor, şi oasele locuitorilor Ierusalimului. ...
Chapitre 9 1. "O! de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aş plânge zi şi noapte pe morţii fiicei poporului meu! ...
Chapitre 10 1. "Ascultaţi Cuvântul pe care vi-l vorbeşte Domnul, casa lui Israel! ...
Chapitre 11 1. "Iată Cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului, astfel: ...
Chapitre 12 1. "Tu eşti prea drept, Doamne, ca să mă cert cu Tine; vreau totuşi să Te întreb asupra orânduirilor Tale. Pentru ce propăşeşte calea celor răi, şi toţi mişeii trăiesc în pace? ...
Chapitre 13 1. "Aşa mi-a vorbit Domnul: ,Du-te de cumpără-ţi un brâu de in, şi pune-l în jurul coapselor tale; dar să nu-l moi în apă!' ...
Chapitre 14 1. Cuvântul Domnului, spus lui Ieremia, cu prilejul secetei. ...
Chapitre 15 1. "Domnul mi-a zis: ,Chiar dacă Moise şi Samuel s-ar înfăţişa înaintea Mea, tot n-aş fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se! ...
Chapitre 16 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ...
Chapitre 17 1. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant; este săpat pe tabla inimii lor, şi pe coarnele altarelor lor. ...
Chapitre 18 1. Cuvântul vorbit de Ieremia din partea Domnului şi care sună astfel: ...
Chapitre 19 1. Aşa a vorbit Domnul: "Du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ, şi ia cu tine pe câţiva din bătrânii poporului şi din bătrânii preoţilor. ...
Chapitre 20 1. Paşhur, fiul lui Imer, preot şi priveghetor de căpetenie în Casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. ...
Chapitre 21 1. Cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, când i-a trimis împăratul Zedechia pe Paşhur, fiul lui Malchia, şi pe Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, ca să-i zică: ...
Chapitre 22 1. "Aşa vorbeşte Domnul: ,Pogoară-te în casa împăratului lui Iuda, şi acolo rosteşte cuvintele acestea. ...
Chapitre 23 1. "Vai de păstorii care nimicesc şi risipesc turma păşunii mele, zice Domnul." ...
Chapitre 24 1. Domnul mi-a arătat două coşuri cu smochine, puse înaintea Templului Domnului, după ce Nebucadneţar, împăratul Babilonului, strămutase din Ierusalim şi dusese în Babilon, pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, pe căpeteniile lui Iuda, pe lemnari şi fierari. ...
Chapitre 25 1. Cuvântul, care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda, în al patrulea an al Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda - acesta era cel dintâi an al lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului - ...
Chapitre 26 1. La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit următorul cuvânt din partea Domnului: ...
Chapitre 27 1. La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit către Ieremia din partea Domnului, următorul cuvânt: ...
Chapitre 28 1. În acelaşi an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, prooroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor: ...
Chapitre 29 1. Iată cuprinsul epistolei, pe care a trimis-o proorocul Ieremia, din Ierusalim, către rămăşiţa bătrânilor din robie, preoţilor, proorocilor, şi întregului popor, pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon, ...
Chapitre 30 1. Iată Cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului: ...
Chapitre 31 1. "În vremea aceea, zice Domnul, Eu voi fi Dumnezeul tuturor seminţiilor lui Israel, şi ei vor fi poporul meu." ...
Chapitre 32 1. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, în al zecilea an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda. - Acesta era anul al optsprezecelea al lui Nebucadneţar. ...
Chapitre 33 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis în curtea temniţei: ...
Chapitre 34 1. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, când Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oştirea sa, şi toate împărăţiile pământului de sub stăpânirea lui, şi toate popoarele, făceau război împotriva Ierusalimului şi împotriva tuturor cetăţilor care ţineau de el: ...
Chapitre 35 1. Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului, pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: ...
Chapitre 36 1. În al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului: ...
Chapitre 37 1. În locul lui Ieconia, fiul lui Ioiachim a început să domnească Zedechia, fiul lui Iosia. El a fost pus împărat în ţara lui Iuda de Nebucadneţar, împăratul Babilonului. ...
Chapitre 38 1. Şefatia, fiul lui Matan, Ghedalia, fiul lui Paşhur, Iucal, fiul lui Şelemia, şi Paşhur, fiul lui Malchia, au auzit cuvintele, pe care le spunea Ieremia întregului popor, zicând: ...
Chapitre 39 1. Ierusalimul a fost luat. În al nouălea an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oştirea lui înaintea Ierusalimului, şi l-a împresurat; ...
Chapitre 40 1. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanţuri, împreună cu toţi prinşii de război din Ierusalim şi din Iuda, care aveau să fie duşi în Babilon. ...
Chapitre 41 1. În luna a şaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elişama, din neamul împăratului, a venit cu mai marii împăratului şi cu zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa. Şi au mâncat împreună acolo, la Miţpa. ...
Chapitre 42 1. Toate căpeteniile oştilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, şi tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat, ...
Chapitre 43 1. Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului, Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care-l însărcinase Domnul, Dumnezeul lor, să le spună, ...
Chapitre 44 1. Iată cuvântul spus lui Ieremia cu privire la toţi Iudeii, care locuiau în ţara Egiptului, la Migdol, la Tahpanes, la Nof şi în ţara Patros: ...
Chapitre 45 1. Cuvântul pe care l-a spus proorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neriia, când a scris într-o carte cuvintele acestea, după spusele lui Ieremia, în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: ...
Chapitre 46 1. Cuvântul Domnului spus proorocului Ieremia asupra neamurilor: ...
Chapitre 47 1. Iată cuvântul Domnului, spus proorocului Ieremia cu privire la Filisteni, înainte ca Faraon să bată Gaza. ...
Chapitre 48 1. Asupra Moabului. "Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Vai de Nebo, căci este pustiit! Chiriataimul este acoperit de ruşine, este luat; cetăţuia este acoperită de ruşine şi zdrobită! ...
Chapitre 49 1. Asupra copiilor lui Amon. Aşa vorbeşte Domnul: "N-are Israel fii? Şi n-are moştenitori? Atunci pentru ce stăpâneşte Malcom Gadul, şi locuieşte poporul lui în cetăţile lui? ...
Chapitre 50 1. "Iată cuvântul rostit de Domnul asupra Babilonului, asupra ţării Haldeilor, prin proorocul Ieremia: ...
Chapitre 51 1. Aşa vorbeşte Domnul: "Iată, ridic împotriva Babilonului, şi împotriva locuitorilor Haldeii, un vânt nimicitor. ...
Chapitre 52 1. Zedechia avea douăzeci şi unu de ani când a ajuns împărat, şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fiica lui Ieremia, din Libna. ...
Sommaire Retour