Identification

Evangile de Matthieu

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. ...
Chapitre 2 1. După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, ...
Chapitre 3 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii. ...
Chapitre 4 1. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. ...
Chapitre 5 1. Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. ...
Chapitre 6 1. Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. ...
Chapitre 7 1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. ...
Chapitre 8 1. Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El. ...
Chapitre 9 1. Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea, şi a venit în cetatea Sa. ...
Chapitre 10 1. Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. ...
Chapitre 11 1. După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni, şi să propovăduiască în cetăţile lor. ...
Chapitre 12 1. În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu, într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu şi să le mănânce. ...
Chapitre 13 1. În aceeaşi zi, Isus a ieşit din casă, şi şedea lângă mare. ...
Chapitre 14 1. În vremea aceea, cârmuitorul Irod, a auzit vorbindu-se despre Isus; ...
Chapitre 15 1. Atunci nişte Farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus, şi I-au zis: ...
Chapitre 16 1. Fariseii şi Saducheii s-au apropiat de Isus, şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer. ...
Chapitre 17 1. După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt. ...
Chapitre 18 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, şi L-au întrebat: "Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?" ...
Chapitre 19 1. După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, a plecat din Galilea, şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. ...
Chapitre 20 1. Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar, care a ieşit dis-de-dimineaţă, să-şi tocmească lucrători la vie. ...
Chapitre 21 1. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici, ...
Chapitre 22 1. Isus a luat cuvântul, şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis: ...
Chapitre 23 1. Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi, ...
Chapitre 24 1. La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. ...
Chapitre 25 1. Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care şi-au luat candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. ...
Chapitre 26 1. După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: ...
Chapitre 27 1. Când s-a făcut ziuă, toţi preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. ...
Chapitre 28 1. La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. ...
Sommaire Retour