Identification

Evangile de Luc

Sommaire Retour
Chapitre 1 1. Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, ...
Chapitre 2 1. În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. ...
Chapitre 3 1. În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, - pe când Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, ...
Chapitre 4 1. Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan, şi a fost dus de Duhul în pustie, ...
Chapitre 5 1. Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, ...
Chapitre 6 1. Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile, şi le mâncau. ...
Chapitre 7 1. După ce a sfârşit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului, care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum. ...
Chapitre 8 1. Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El; ...
Chapitre 9 1. Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii, şi să vindece bolile. ...
Chapitre 10 1. După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici, şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile, pe unde avea să treacă El. ...
Chapitre 11 1. Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: "Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui." ...
Chapitre 12 1. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: "Mai întâi de toate, păziţi-vă de aluatul Fariseilor, care este făţărnicia. ...
Chapitre 13 1. În vremea aceea au venit unii, şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor Galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. ...
Chapitre 14 1. Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntaşii Fariseilor, ca să prânzească. Fariseii Îl pândeau de aproape. ...
Chapitre 15 1. Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus ca să-L asculte. ...
Chapitre 16 1. Isus a mai spus ucenicilor Săi: "Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipeşte averea. ...
Chapitre 17 1. Isus a zis ucenicilor Săi: "Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin! ...
Chapitre 18 1. Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase. ...
Chapitre 19 1. Isus a intrat în Ierihon, şi trecea prin cetate. ...
Chapitre 20 1. Într-una din acele zile, când învăţa Isus norodul în Templu şi propovăduia Evanghelia, au venit deodată la El preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, cu bătrânii, ...
Chapitre 21 1. Isus Şi-a ridicat ochii, şi a văzut pe nişte bogaţi care îşi aruncau darurile în vistierie. ...
Chapitre 22 1. Praznicul azimilor, numit Paştele, se apropia. ...
Chapitre 23 1. S-au sculat toţi, şi au dus pe Isus înaintea lui Pilat. ...
Chapitre 24 1. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă, şi au adus miresmele, pe care le pregătiseră. ...
Sommaire Retour